Tin tức > Tin tức Đông Á

Công bố 8 Luật và 1 Pháp lệnh: Luật Đất đai quy định chặt chẽ hơn các trường hợp thu hồi đất

Toàn cảnh buổi họp báo công bố luật, pháp lệnh tại Văn phòng Chủ tịch nước
Sáng 12/12, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 8 Luật và 1 Pháp lệnh, vừa được Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.
Tại buổi họp báo, đại diện các Bộ, ngành có liên quan cũng thông tin thêm về những điểm mới trong các Luật, Pháp lệnh mới được ban hành.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước công bố toàn văn Lệnh của Chủ tịch nước công bố các Luật vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật; Luật tiếp công dân; Luật đấu thầu; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Đất đai. Chủ tịch nước cũng ký Lệnh công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 12/7/2013.
Một trong những Luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này có tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế-xã hội, ổn định chính trị và xã hội của đất nước là Luật Đất đai. Trong đó, Luật có nhiều nội dung đổi mới quan trọng về chế độ sở hữu đất đai, quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai; về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; về đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; về tài chính đất đai và giá đất...
Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang cho biết: Luật Đất đai năm 2013 có 14 chương với 212 diều, tăng 07 chương và 66 điều so với Luật Đất đai năm 2003.
Bên cạnh việc tiếp tục khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, Luật đã bổ sung nhiều điều quy định về các quyền của Nhà nước. Quy định cụ thể về nghĩa vụ của Nhà nước đối với người sử dụng đất như quy định về những bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất; trách nhiệm của Nhà nước về đất ở, đất sản xuất đối với đồng bào dân tộc thiểu số, người trực tiếp sản xuất nông nghiệp; trách nhiệm của Nhà nước trong việc cung cấp thông tin đất đai cho người dân.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, Luật Đất đai sửa đổi năm 2013 quy định chặt chẽ hơn các trường hợp thu hồi đất, quy định cụ thể về những trường hợp thật cần thiết mà Nhà nước phải thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và thống nhất với các quy định tại Điều 54 của Hiến pháp vừa được thông qua.
Luật cũng đã quy định theo hướng kiểm soát chặt chẽ hơn và thu hẹp hơn các trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, công cộng. Cụ thể: Nhà nước chỉ thu hồi đất đối với dự án đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư và một số trường hợp được HHĐND cấp tỉnh xem xét thông qua chủ trương thu hồi đất. Thông qua các quy định về các trường hợp Nhà nước thu hồi đất; trình tự, thủ tục thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất nhằm đảm bảo công khai, minh bạch và dân chủ.
Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho biết thêm: Luật Đất đai năm 2013 cũng đã quy định theo hướng tăng cường hơn sự tham gia trực tiếp của nhân dân; trách nhiệm đối thoại và giải trình của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi người dân chưa có ý kiến đồng thuận trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Đặc biệt, quy định giá đất bồi thường không áp dụng theo bảng giá đất mà áp dụng giá đất cụ thể do UBND tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Luật cũng yêu cầu đảm bảo sinh kế cho người có đất thu hồi đã được quy định cụ thể, rõ ràng, đầy đủ hơn trong Luật sửa đổi thông qua quy định về các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất như hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tạo việc làm; hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở mà phải di chuyển chỗ ở và một số khoản hỗ trợ khác.
Ngoài ra, bổ sung quy định xử lý đối với trường hợp chậm chi trả bồi thường do lỗi của cơ quan Nhà nước và do lỗi của người có đất thu hồi gây ra để đảm bảo trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong thực thi công vụ cũng như tăng cường ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân.
Luật Đất đai có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2014.
Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang phát biểu tại buổi họp báo
 
Đối với các Luật, Pháp lệnh khác như: Luật Thi đua khen thưởng có hiệu lực từ ngày 1/6/2014. Luật việc làm có hiệu lực từ ngày 1/1/2015. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực từ ngày 1/7/2014. Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật có hiệu lực từ ngày 1/1/2015. Luật tiếp công dân có hiệu lực từ ngày 1/7/2014. Luật đấu thầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2014. Luật thực hành tiếp kiệm, chống lãng phí có hiệu lực từ ngày 1/7/2014. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2014.
 
Thúy Hằng
 

Các tin khác